عن ابن مسعود: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُسِّمت الحکمة عشرة أجزاءٍ فأعطی علیّ تسعة وأعطی الناس جزءاً واحداً.
از ابن مسعود روایت شده است که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود:
حکمت به ده بخش تفسیم شده که نه جزء آن به علی اختصاص یافته است و یک بخش باقیمانده به بقیه مردم موهبت گردیده است.
________________________________________
1. الفردوس، 3: 227/4666. و ابو نعیم در الحلیة،1: 64ـ65 آن را تخریج کرده؛ الجامع الکبیر، 2: 550.

 

برگرفته از کتاب «پرتوی از فضائل امیر مومنان علی علیه السلام در حدیث» اثر آیت الله العظمی صافی