ادب و نزاکت و ظرافت رفتار امام رضا (ع)


ادب و نزاکت و ظرافت رفتار امام رضا (ع)


در شرح حال وسیرت آن حضرت نوشته اند که...

هرگز با سخن خویش بر کسى جفا نکرد و بر وى ستم نراند.

تا سخن کسى به پایان نمى رسید سخن نمى گفت و گفتار او را قطع نمى کرد


حاجت هیچ کسى را در صورت قدرت و توانایى رد نمى نمود.

پاى خود را هرگز در مقابل کسى دراز نکرد.

هرگز کنار هیچ جلیس و همنشینى بر چیزى تکیه نمى کرد.

هیچ یک از خادمان را به دشنام و ناسزا نگرفت.

صدا به قهقهه بلند نمى کرد؛ بلکه تبسّم مى فرمود

............................

http://www.ostad-daneshmand.blogfa.com/post-58.aspx 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید