سفیر تبیان در بهشت - اعجاز علمی قرآن (2)

سفیر تبیان در بهشت

امام رضا (ع)

 

متن  را می توانید درسایت زیر بخوانید :

 

 

 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=108689

.................................

اعجاز علمی قرآن (2)

قرآن کریم

...............

مراحل آفرینش انسان:

 

 

قرآن کریم در آیات متعددى از مراحل آفرینش انسان یاد کرده است. از این آیات استفاده مى‌شود که زندگى انسان 15‌مرحله دارد:

آفرینش

خاک (تراب و طین). (حجّ/22، 5; مؤمنون/23، 12; غافر/ 40، 67).

آب (ماء، ماء دافق، ماءمهین).(طارق/86،6; سجده/ 32، 8)

منى (نطفه). (قیامت/ 75، 37)

نطفه مخلوط. (دهر/ 76، 2)

عَلَقه. (مؤمنون / 23، 14; حجّ / 22، 5; غافر/ 40، 67)

مُضغه. (مؤمنون/23، 14; حجّ/22، 5)

تنظیم، تصویر وشکل‌گیرى.(سجده/32،9)

شکل‌گیرى استخوانها.(مؤمنون/23،14)

مرحله پوشاندن گوشت بر استخوانها. (مؤمنون/23، 14)

 آفرینش جنس جنین. (قیامت /75،39)

 آفرینش روح یا دمیدن جان در انسان و پیدایش گوش و چشم. (سجده/32، 6‌ـ‌9)

تولد طفل. (غافر/40، 67)

بلوغ. (حجّ/22، 5; غافر/40، 67)

کهنسالى. (حجّ/22، 5; غافر/40، 67)

مرگ. (حجّ/22، 5; غافر/40، 67)

این آیات نیز مشتمل بر برخى اشارات علمى است که برخى پزشکان را به حیرت آورده و آنها را دلیل اعجاز علمى، بلکه اعجاز بلاغى قرآن دانسته‌اند.11 هر چند بیان هر یک از این مراحل آفرینش انسان، به تنهایى نمى‌تواند دلیل مستقلى بر اعجاز علمى قرآن باشد; ولى با توجه به گواهى دانشمندان بر عدم آگاهى مردم عصر نزول از نظم در این مراحل، بیان و چینش آن، نوعى رازگویى علمى است که مى‌تواند اعجاز علمى قرآن به‌ شمار ‌آید.12  ...................

http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/quranicarticles/2010/5/11/123802.html

 

/ 0 نظر / 4 بازدید